day01 0204 - tedder
Arizona's Saddle Mountain as I whizzed past.

Arizona's Saddle Mountain as I whizzed past.